Zahájení školního roku

Připomínáme čas zahájení pro jednotlivé třídy:

 1. ročník: 10.00 v učebně č.1
 2. ročník: 11.00 v učebně č.3
 3.  ročník:  9.15 v učebně č.3
 4.  ročník:  9.00 v učebně č.4

27.8.2020

Informace pro obnovení pohybu žáků čtvrtých ročníků ve škole od 11. 5. 2020

Pohyb žáků spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky od 11. května 2020 se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod do školy

Před školou a při vstupu do školy jsou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro vstup do budovy školy žák zazvoní u hlavních dveří školy a vyčká příchodu vyučujícího, který ho prověří, zaeviduje a nasměruje do vymezených prostor.

Žák přichází po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím, a to v určeném čase.

Před vstupem do budovy školy je každý povinen dezinfikovat si ruce.

Osoba, která při vstupu do školy a pak ve škole nemá roušku nebo si odmítne dezinfikovat ruce, nebude do školy vpuštěna nebo může být ze školy vykázána.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy.

Při svém prvním vstupu do budovy za účelem přípravy k maturitní zkoušce je žák povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení týkající se jeho bezinfekčnosti. Formulář ke stažení zde.

Potvrzení odevzdává pouze jednou!

V budově školy

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 vlastní roušky a sáček na uložení roušky.

Poté, co si žák dezinfikuje ruce, odchází přímo na svůj obor, kde se nahlásí učiteli, který je v daném dni pověřen dozorem. Následně mu bude učitelem určeno místo, kde bude v průběhu dne pracovat. V zásadě se jedná o vybrané ateliéry oboru.

Žák se pohybuje po škole pouze ve vymezených prostorách (přízemí školy) a učebnách dle instrukcí zodpovídajícího pedagoga.

V případě nutnosti použití jiné než určené místnosti požádá dohlížející pedagog zástupkyni ředitele školy nebo ředitelku. Bez jejich souhlasu není možné jinou než určenou učebnu použít, a to z důvodu provedení desinfekce.

Jeden žák bude pracovat po celou dobu přípravy na jednom pracovním místě, počítači či místě ve třídě. U přístrojů jako 3D tiskárna a nářadí v dílnách platí povinnost použít jednorázové rukavice nebo dezinfekci rukou.

Žák je povinen dodržovat všechna stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Žáci se na chodbách, toaletách ani jiných společných prostorech školy nebudou sdružovat. Je zakázáno navštěvovat žáky jiných oborů vzdělání a zaměření.

Je zakázáno pohybovat se v jiných učebnách a prostorech, než bylo školou nebo pedagogickým dohledem určeno.

Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet a společných prostor školy jsou žáci povinni chovat se tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech v rámci budovy školy je vyžadováno dodržení odstupů min. 1,5 metru vždy, když je to možné.

Prostředky pro dezinfekci rukou jsou umístěny před vstupem do ateliéru, učebny či dílny.

Platí povinnost častého větrání ‐ vždy minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min. Na větrání dohlédne přítomný vyučující.

Ve třídě

Při příchodu do třídy nebo učebny musí každý neprodleně použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Ve třídě je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici se zachováním odstupu minimálně 1,5 metru.

V ateliérech, dílnách a PC učebnách bude maximálně 5 žáků tak, aby byla zajištěna možnost min 1,5 až 2 m odstupu mezi žáky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci, konzultaci), musí se roušky nosit i ve třídě.

O možnosti sejmout roušku v místnosti vždy rozhoduje učitel.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Vše výše uvedené platí též při prezenčních konzultacích s učiteli teoretických předmětů.

Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID‐19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID‐19 opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu.

O podezření na možné příznaky informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno průběžně dle stanovených hygienických pravidel.

Rámcová pravidla pro stravování

Žákům není povoleno opouštět školu za účelem opatření stravování.

Opustí‐li žák v daném dni školu, nebude mu povolen opětovný vstup do budovy.

Žáci si do školy mohou přinést vlastní stravu. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2‐8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Takovému žáku se nedoporučuje jeho přítomnost ve škole v době přípravy na maturitní zkoušku. Při prvním vstupu do školy odevzdá žák písemné potvrzení o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

V Ostravě dne 7. května 2020

Mgr. Hana Dvořáková

ředitelka školy

7.5.2020

Informace k organizaci výuky

Z důvodu mimořádného opatření, kterým se zakazuje přítomnost žáků ve škole, bude výuka až do odvolání probíhat elektronickou formou a samostudiem. Žádáme žáky o zodpovědný přístup a sledování zadaných úkolu ve školním elektronickém systému. Žáci budou plnit jak krátkodobé, tak dlouhodobé úkoly dle typu předmětu a probíraného učiva. Učitelé budou kromě zadávání a vyhodnocování úkolů průběžně poskytovat zpětnou vazbu. 

11.3.2020

Šperkařská práce Jana Michaliska na madoně Panny Marie v Cholini

Prestižní šperkařská práce našeho pedagoga

Letos v srpnu se v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Cholini konala veliká slavnost. Zdejší vzácná socha gotické madony, „ochránkyně Hané“, byla po 23 letech od krádeže spolu s Ježíškem korunována novou korunou. Autorem překrásného šperku je náš pedagog Jan Michalisko, který jeho výrobě zasvětil čtyři roky soustavné práce. Reportáže o této události přinesl jak Český rozhlas, tak i Česká televize.

9.9.2019

Reliéf sv. Petra a Pavla od Valerie Larišové

Umění z dílny naší absolventky v Beskydech

Pokud se budete toulat po Beskydech, přesněji po moravsko-slovenském pomezí mezi Bílou a Makovem, narazíte těsně u hraničního patníku vedle chaty Kmínek na kamennou kapličku zasvěcenou sv. Petru a Pavlu. Dvacet let v ní byly umístěny sošky vytvořené Dagmar Chwistkovou, na nichž však zub času zapracoval, takže je bylo potřeba nahradit. Na přání jednoho z místních chalupářů se do nové výzdoby pustila čerstvá absolventka oboru Socha Design Prostor Valerie Larišová, která pro výklenek kapličky vytvořila společný reliéf těchto dvou světců. Nejprve vymodelovala podobu budoucího díla z hlíny, následoval negativní odlitek formy, jehož vyplněním epoxidovou pryskyřicí vzniklo definitivní dílo. To bylo následně ještě doplněno polychromií. Stará kamenná kaplička uprostřed beskydských lesů tak ožila novým uměleckým dílem.

9.9.2019

Přijímáme přihlášky na přijímací a talentové zkoušky do uměleckých oborů

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020.

kód oboru

název oboru

82-41-M/17

Multimedia Grafika Design

82-41-M/16

Socha Design Prostor

82-41-M/16

3D Model Design

82-41-M/06

Design Umění Kov


Termíny konání talentové a přijímací zkoušky: II. kolo – 19. 2. 2019

Podání přihlášky:

Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole, druhou školu neuvádí. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem. Přihlášku je možno osobně odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu:

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
Hulvácká 384/1
700 30 Ostrava – Zábřeh

Forma a požadavky talentové a přijímací zkoušky zůstávají po prvním kole stejné – viz přijímací řízení u jednotlivých oborů.Při talentové zkoušce lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky a postup k přijímací zkoušce je třeba získat minimálně 33 bodů. Při přijímací zkoušce lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je třeba získat minimálně 32 bodů.Body získané za jednotlivé součásti přijímacího řízení se sečtou. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů, 65 bodů je minimální hranice pro úspěšné vykonání přijímacího řízení, v případě, že uchazeč úspěšně vykonal obě části přijímacího řízení (talentovou i přijímací zkoušku).

6.2.2019

Nafoceno pozvánka

Nafoceno

Zveme Vás na výstavu fotografii žáků naší školy v galerii VŠB – TUO.


 

8.10.2018

Výstava absolventa naší školy

Náš absolvent oboru Socha – design – prostor Adam Tenora v současnosti vystavuje
na Václavském náměstí a zve vás srdečně k návštěvě akce http://www.vaclavart.cz/

7.9.2018

další