Gymnázium – Přijímací požadavky

Termíny a požadavky

Ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o., v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2017/2018, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2018/2019.

 

 

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obor:
79-41-K/41

RVP – Gymnázium

Ke studiu mohou být přijati chlapci i dívky se studijními předpoklady a zájmem o humanitní, esteticko-výchovné a výtvarné předměty.
Forma studia: denní 
Délka studia: 4 roky, pro absolventy základní školy

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 14.

Podání přihlášky do 1. března 2018 ředitelce Střední odborné školy umělecké a gymnázia (doporučená zásilka nebo osobní předání).

 

Povinné přílohy přihlášky:

  • rozhodnutí o zdravotním postižení nebo znevýhodnění (je-li uchazeč osobou zdravotně postiženou nebo znevýhodněnou).

 

Nepovinné přílohy přihlášky:

  • doklady o výsledcích soutěží, školních olympiád, osvědčení o absolvování kurzů apod., posudek pedagogicko-psychologické poradny v případě diagnostikované poruchy učení atd.

 

Termín přijímacího řízení:

 12. a 16. 4. 2018

Absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Forma a obsah testů jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT.

 

27.4. 2018

Přijímací pohovor

 

Kritéria přijetí:

  • přihláška ke studiu s potvrzeným prospěchem na ZŠ
  • pořadí uchazečů bude stanoveno na základě dosaženého bodového hodnocení, které se bude skládat z bodů získaných za:
  • průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období ze ZŠ 10% = max. 10 bodů
  • výsledky jednotných testů společnosti CERMAT 60% = max. 60 bodů
  • přijímací pohovor 30% = max. 30 bodů

 

Maximální počet bodů je 100.

 

O přijetí rozhoduje bodové pořadí výsledků. Uchazeči budou přijati při splnění min. 60 bodů.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 

Výsledky budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci se mohou odvolat proti výsledkům přijímacího řízení, a to písemnou formou do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

 

Školné pro školní rok 2018/2019 činí 6.000,- Kč ročně. Školné zahrnuje mimo jiné: část učebnic a učebních pomůcek, vybavené odborné dílny a ateliéry, multimediální vybavení atd.

 

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 777 171 757 a našich webových stránkách. Po předchozí domluvě je možné si prohlédnout prostory školy a také konzultovat s vyučujícími výtvarných oborů domácí práce uchazečů.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče/ky stát se žákem příslušného oboru vzdělání slouží zápisový lístek. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole do 31. ledna. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka.

 

aktualizace 31. 1. 2018