Seznam přijatých uchazečů po 1. kole talentových a přijímacích zkoušek do oborů Výtvarná tvorba a šperk, Kamenosochařství a Multimediální tvorba pro školní rok 2019/2020

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče: 95,3 a 67,8 bodů.

 

Registrační číslo uchazeče

 

003

Přijat(a)

001

Přijat(a)

027

Přijat(a)

010

Přijat(a)

002

Přijat(a)

044

Přijat(a)

009

Přijat(a)

041

Přijat(a)

004

Přijat(a)

007

Přijat(a)

040

Přijat(a)

037

Přijat(a)

039

Přijat(a)

013

Přijat(a)

011

Přijat(a)

030

Přijat(a)

042

Přijat(a)

020

Přijat(a)

014

Přijat(a)

038

Přijat(a)

019

Přijat(a)

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí přijatý/a uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijet í ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky

Výsledky byly zveřejněny dne 5. 2. 2019.

5.2.2019