Seznam přijatých uchazečů po 1. kole talentových a přijímacích zkoušek do oborů Výtvarná tvorba a šperk, Kamenosochařství a Multimediální tvorba pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo uchazeče  
025 Přijat(a)
011 Přijat(a)
013 Přijat(a)
014 Přijat(a)
001 Přijat(a)
032 Přijat(a)
018 Přijat(a)
002 Přijat(a)
005 Přijat(a)
028 Přijat(a)
010 Přijat(a)
004 Přijat(a)
016 Přijat(a)
012 Přijat(a)
040 Přijat(a)
015 Přijat(a)
039 Přijat(a)
003 Přijat(a)
027 Přijat(a)
023 Přijat(a)
030 Přijat(a)
017 Přijat(a)
020 Přijat(a)
034 Přijat(a)
026 Přijat(a)
029 Přijat(a)
031 Přijat(a)
007 Přijat(a)
021 Přijat(a)

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče: 90 a 65,5 bodů

Výsledky byly zveřejněny dne 5. 2. 2020

Prosíme zákonné zástupce, aby doručili zápisový lístek a dostavili se k podpisu smlouvy, a to ve dnech 5. 2., 6. 2., 7. 2., 17. 2. a 18. 2. 2020 (neboť ve dnech 10. 2. – 16. 2. 2020 jsou jarní prázdniny).

Pro upřesnění termínu návštěvy školy, prosím, volejte na číslo 777 171 757.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí přijatý/a uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijet í ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky

5.2.2020