Design Umění Kov – přijímací požadavky

Termíny a požadavky

Ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o., v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2018/2019, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2019/2020.

82-41-M/06 RVP
(rámcový vzdělávací program) – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Do studijního oboru mohou být přijati hoši a dívky s výtvarným nadáním, vysokou manuální zručností a schopností jemné koordinace. Pro studium je nutné posouzení zdravotní způsobilosti lékařem.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky, pro absolventy základní školy

Forma studia: denní
Délka studia: 2 roky, pro absolventy střední školy (obor s maturitou)

Maximální počet přijímaných v každé formě vzdělávání i délce studia ve školním roce 2018/19 je 14 žáků.

 

Podání přihlášky do 30. listopadu 2018

 • ředitelce Střední odborné školy umělecké a gymnázia (doporučená zásilka nebo osobní předání)
 • Přihlášku je nutno podat na předepsaném tiskopise SEVT (Přihláška ke studiu ve střední umělecké škole/v konzervatoři).

 

Povinné přílohy přihlášky:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • rozhodnutí o zdravotním postižení nebo znevýhodnění (je-li uchazeč osobou zdravotně postiženou nebo znevýhodněnou).

 

Nepovinné přílohy přihlášky:

 • výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč ze základního vzdělávání),
 • doklady o výsledcích soutěží, absolvovaných kroužcích a kurzech apod.
 • posudek pedagogicko-psychologické poradny v případě diagnostikované poruchy učení apod.

Využijte možnost podat přihlášku k talentovým zkouškám. V případě neúspěchu neztratíte možnost podat si další přihlášku v březnu 2019 na jinou školu.

Pro nové studenty ve školním roce 2019/2020 je příspěvek na učební pomůcky a materiál 3.000,-Kč za pololetí.

 

Termín a obsah přijímacího řízení a talentové zkoušky

 • kolo – 1. termín: 3. ledna 2019, 2. termín 10. ledna 2019
 • Další kola budou vypsána pouze v případě volných míst (individuální termíny)
 • Uchazeči o dvouletou zkrácenou formu studia (pro absolventy střední školy – oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) talentové zkoušky nevykonávají.

 

 

Části talentové zkoušky:

 • kresba tužkou (popř. uhlem) podle předlohy
 • 1. praktický úkol – zkouška manuální zručnosti, tvarování drátu podle předlohy
 • 2. praktický úkol – prostorová kompozice na zadané téma /materiál kov
 • prezentace domácích výtvarných prací
 • test z všeobecně-společenského a kulturního přehledu
 • přijímací pohovor

 

O přesné organizaci přijímacího řízení budou zletilý uchazeči či zákonní zástupci nezletilých uchazečů včas informováni formou písemné pozvánky. Uchazeči budou procházet přijímacím řízením pod evidenčním číslem, které jim bude zasláno s pozvánkou. Pod tímto evidenčním číslem budou zveřejněny také výsledky přijímacího řízení.

 

Pomůcky potřebné pro vykonání talentových a přijímacích zkoušek:

 • tužka řady B
 • plastická guma
 • přírodní uhel
 • pracovní oblečení nebo plášť
 • psací potřeby

 

Kritéria přijetí:

Čtyřleté studium (pro absolventy ZŠ)

a) kresba podle předlohy 10% = max. 10 bod
b) praktická zkouška, první úkol 10% = max. 10 bodů
c) praktická zkouška, druhý úkol 20% = max. 20 bodů
d) domácí práce 10% = max. 10 bodů
e) test 20% = max. 20 bodů
f) studijní výsledky ze ZŠ 15 % = max. 15 bodů
g) výsledky přijímacího pohovoru 15% = max. 15 bodů

Maximální počet bodů = 100
Minimální počet bodů = 65

O přijetí rozhoduje bodové pořadí výsledků. Uchazeči budou přijati při splnění min. 65 bodů.

 

Dvouleté studium (pro uchazeče s maturitní zkouškou)

Uchazeči o dvouletou zkrácenou formu studia (pro absolventy středních škol – oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) talentové zkoušky nevykonávají.

Uchazeči jsou přijímání až do maximálního počtu v ročníku (16) podle data přihlášení.

 

Informování o výsledcích přijímacího řízení

Předpokládaný termín vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání je 5. 2. 2019.

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 596 786 690, 777 171 757 a našich webových stránkách.

Po předchozí domluvě je možné si prohlédnout prostory školy a také konzultovat s vyučujícími výtvarných oborů domácí práce uchazečů.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče/ky stát se žákem příslušného oboru vzdělání slouží zápisový lístek. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008 Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.