Workshop Plato Ostrava

GYMNÁZIUM

 Gymnázium s rozšířením humanitního vzdělávání

Studijní obor

79-41-K/41
RVP – Gymnázium

Všeobecné humanitní vzdělání má dlouholetou tradici a je i stále důležitým základem pro další studium na vysokých školách. Při studiu je kladen důraz na esteticko-výchovné a humanitní předměty. Absolvent má mimo všeobecného vzdělání také přehled o základních výtvarných technikách a postupech. Má teoretické znalosti o výtvarné, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky využít. Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební památky. Je schopen běžné komunikace ve 2 světových jazycích. Ovládá běžnou práci s výpočetní technikou (zvláště pak grafické a multimediální programy).

Hlavními předpoklady pro tyto studijní obory jsou:
schopnost soustavného studia, sklony k humanitním a estetickým oborům. Studium je poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu nutnost pracovat na osobním růstu nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v době osobního volna a v průběhu prázdnin.

Školné pro školní rok 2017/2018 činí 8.000,-Kč ročně.

Hlavní vyučovací předměty :

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Další cizí jazyk – španělský (německý, francouzský – dle zájmu)
 • Základy společenských věd
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Dějepis
 • Estetická výchova – výtvarná výchova

Ostatní vyučovací předměty:

 • Matematika
 • Informační a výpočetní technika
 • Chemie
 • Fyzika
 • Biologie
 • Zeměpis
 • Tělesná výchova

Maximální počet studentů ve třídě je 20.

Absolvent studijního oboru má znalosti odpovídající úplnému střednímu vzdělání zakončenému maturitní zkouškou.