Multimedia Grafika Design – Přijímací požadavky

Termíny a požadavky

Ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o., v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení, které proběhne ve školním roce 2023/2024, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2024/2025.

82-41-M/17 RVP
(rámcový vzdělávací program) – Multimediální tvorba

Do studijního oboru mohou být přijati hoši a dívky s výtvarným nadáním, představivostí, fantazií a invencí.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky, pro absolventy základní školy

Maximální počet přijímaných v denní formě studia ve třetím kole jsou 4 žáci.

Podání přihlášky

 • Do 28. června 2024 ředitelce Střední odborné školy umělecké a gymnázia (doporučená zásilka).
 • Přihlášku je nutno podat na předepsaném tiskopise MŠMT (Přihláška ke studiu ve střední umělecké škole/v konzervatoři).

Povinné přílohy přihlášky:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • rozhodnutí o zdravotním postižení nebo znevýhodnění (je-li uchazeč osobou zdravotně postiženou nebo znevýhodněnou).

Nepovinné přílohy přihlášky:

 • výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč ze základního vzdělávání),
 • doklady o výsledcích soutěží, absolvovaných kroužcích a kurzech apod.
 • posudek pedagogicko-psychologické poradny v případě diagnostikované poruchy učení apod.

Pro nové studenty ve školním roce 2024/2025 je příspěvek na učební materiály vybavení pro prezenční i on-line výuku 3.000,-Kč za pololetí.

Termín a obsah přijímacího řízení

Talentová zkouška

 • Termín: 29. 8. 2024
 • Pro ty, kteří uspějí u talentové zkoušky, pokračuje přijímací řízení přijímací zkouškou tentýž den odpoledne. O přesném čase přijímací zkoušky budou uchazeči informováni při seznámení s výsledky talentové zkoušky.
 • Uchazeči o dvouletou zkrácenou formu studia (pro absolventy střední školy – oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) talentové zkoušky nevykonávají.

Části talentové zkoušky:

 • kresba tužkou (popř. uhlem) podle předlohy
 • 1. praktický úkol – návrh logotypu s využitím typografie
 • 2. praktický úkol – grafický návrh na zadané téma
 • pohovory nad domácími pracemi a praktickými úkoly (kresba, malba, fotografie, grafika, video apod.)

Části přijímací zkoušky:

 • test z všeobecně-společenského a kulturního přehledu
 • studijní výsledky ze ZŠ
 • přijímací pohovor

O přesné organizaci přijímacího řízení budou zletilí uchazeči či zákonní zástupci nezletilých uchazečů včas informováni formou písemné pozvánky. Uchazeči budou procházet přijímacím řízením pod evidenčním číslem, které jim bude zasláno s pozvánkou. Pod tímto evidenčním číslem budou zveřejněny také výsledky přijímacího řízení.

Pomůcky potřebné pro vykonání talentových a přijímacích zkoušek:

 • tužka řady B
 • plastická guma
 • přírodní uhel
 • barevné pastelky a fixy
 • psací potřeby

Kritéria přijetí:

Čtyřleté studium (pro absolventy ZŠ)

Talentová zkouška TZ
a) kresba podle předlohy 10% = max. 10 bodů
b) praktická zkouška, první úkol 20% = max. 20 bodů
c) praktická zkouška, druhý úkol 10% = max. 10 bodů
d) domácí práce 10% = max. 10 bodů
Talentovou zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který dosáhne minimálně 33 bodů.

Přijímací zkouška PZ
e) test 20% = max. 20 bodů
f) výsledky přijímacího pohovoru 15% = max. 15 bodů
Přijímací zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který dosáhne minimálně 22 bodů.

Po úspěšném vykonání TZ a PZ se výsledky jednotlivých částí sečtou spolu s body za studijní výsledky ze ZŠ (max. 15 bodů).
Celkový výsledek přijímacího řízení = TZ + PZ + SV = max. 100 bodů.
Pořadí uchazečů určí součet všech bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek talentové zkoušky.

Úprava kritérií zohledňující aktuální legislativní opatření obecné povahy ke stažení zde.

Dvouleté studium (pro uchazeče s maturitní zkouškou)

Uchazeči o dvouletou zkrácenou formu studia (pro absolventy středních škol – oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) talentové zkoušky nevykonávají.

 

Informování o výsledcích přijímacího řízení

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude 30. 8. 2024. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 777 171 757 a našich webových stránkách.