Socha Design Prostor – Přijímací požadavky

Termíny a požadavky

Ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o., v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení, které proběhne ve školním roce 2022/2023, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2023/2024.

82-41-M/16 RVP
(rámcový vzdělávací program) – Kamenosochařství

Do studijního oboru mohou být přijati hoši a dívky s výtvarným nadáním, představivostí, fantazií, invencí a manuální zručností.

Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky, pro absolventy základní školy

Forma studia: denní
Délka studia: 2 roky, pro absolventy střední školy (obor s maturitou)

Maximální počet přijímaných v každé formě vzdělávání i délce studia ve školním roce 2023/2024 je 14 žáků.

Podání přihlášky

 • Do 30. listopadu 2022 ředitelce Střední odborné školy umělecké a gymnázia (doporučená zásilka).
 • Přihlášku je nutno podat na předepsaném tiskopise MŠMT (Přihláška ke studiu ve střední umělecké škole/v konzervatoři).

Povinné přílohy přihlášky:

Nepovinné přílohy přihlášky:

 • výstupní hodnocení ze ZŠ (uchazeč ze základního vzdělávání),
 • doklady o výsledcích soutěží, absolvovaných kroužcích a kurzech apod.
 • posudek pedagogicko-psychologické poradny v případě diagnostikované poruchy učení apod.

Využijte možnost podat přihlášku k talentovým zkouškám. V případě neúspěchu neztratíte možnost podat si další přihlášku v březnu 2023 na jinou školu.

Pro nové studenty ve školním roce 2023/2024 je příspěvek na učební materiály vybavení pro prezenční i on-line výuku 3.000,-Kč za pololetí.

Termín a obsah přijímacího řízení

 • Talentová zkouška
  1. termín: 3. 1. 2023
  2. termín: 4. 1. 2023 (náhradní)
 • Pro ty, kteří uspějí u talentové zkoušky, pokračuje přijímací řízení přijímací zkouškou 6. – 12. 1. 2023. O přesném termínu přijímací zkoušky budou uchazeči informováni při seznámení s výsledky talentové zkoušky.
 • Další kola budou vypsána pouze v případě volných míst (individuální termíny)
 • Uchazeči o dvouletou zkrácenou formu studia (pro absolventy střední školy – oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) talentové zkoušky nevykonávají.

Části talentové zkoušky:

 • kresba tužkou (popř. uhlem) podle předlohy
 • 1. praktický úkol – modelování z hlíny – volná prostorová kompozice 
 • 2. praktický úkol – modelování z hlíny podle sádrového modelu
 • pohovory nad domácími pracemi a praktickými úkoly

Části přijímací zkoušky:

 • test z všeobecně-společenského a kulturního přehledu
 • studijní výsledky ze ZŠ
 • přijímací pohovor

O přesné organizaci přijímacího řízení budou zletilí uchazeči či zákonní zástupci nezletilých uchazečů včas informováni formou písemné pozvánky. Uchazeči budou procházet přijímacím řízením pod evidenčním číslem, které jim bude zasláno s pozvánkou. Pod tímto evidenčním číslem budou zveřejněny také výsledky přijímacího řízení.

Pomůcky potřebné pro vykonání talentových a přijímacích zkoušek:

 • tužka řady B
 • plastická guma
 • přírodní uhel
 • pracovní oblečení nebo plášť
 • psací potřeby

Kritéria přijetí:

Čtyřleté studium (pro absolventy ZŠ)

a) kresba podle předlohy 10% = max. 10 bodů
b) praktická zkouška, první úkol 20% = max. 20 bodů
c) praktická zkouška, druhý úkol 10% = max. 10 bodů
d) domácí práce 10% = max. 10 bodů
e) test 20% = max. 20 bodů
f) studijní výsledky ze ZŠ 15 % = max. 15 bodů
g) výsledky přijímacího pohovoru 15% = max. 15 bodů

Maximální počet bodů = 100
Minimální počet bodů = 65

O přijetí rozhoduje bodové pořadí výsledků. Uchazeči budou přijati při splnění min. 65 bodů.

Úprava kritérií zohledňující aktuální legislativní opatření obecné povahy ke stažení zde.

Dvouleté studium (pro uchazeče s maturitní zkouškou)

Uchazeči o dvouletou zkrácenou formu studia (pro absolventy středních škol – oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) talentové zkoušky nevykonávají.

Informování o výsledcích přijímacího řízení

Předpokládaný termín vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání je 5. 2. 2023.

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 777 171 757 a našich webových stránkách.

Pro zájemce o studium, kteří nemohli navštívit dny otevřených dveří nebo naše přípravné kurzy, nabízíme možnost prohlédnout si prostory školy a také konzultovat s vyučujícími výtvarných oborů domácí práce.

K potvrzení úmyslu uchazeče/ky stát se žákem příslušného oboru vzdělání slouží zápisový lístek. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje ustanovení § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.