Výsledky přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů po 1. kole talentových a přijímacích zkoušek do oborů Výtvarná tvorba a šperk, Kamenosochařství a Multimediální tvorba pro školní rok 2022/2023 

Registrační číslo uchazeče  
040 Přijat(a) 
020 Přijat(a) 
024 Přijat(a) 
041 Přijat(a) 
009 Přijat(a) 
044 Přijat(a) 
031 Přijat(a) 
011 Přijat(a) 
036 Přijat(a) 
025 Přijat(a) 
042 Přijat(a) 
007 Přijat(a) 
023 Přijat(a) 
015 Přijat(a) 
003 Přijat(a) 
035 Přijat(a) 
033 Přijat(a) 
021 Přijat(a) 
027 Přijat(a) 
001 Přijat(a) 
013 Přijat(a) 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče: 94 a 70 bodů. 

Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí přijatý/a uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijet í ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky 

Výsledky byly zveřejněny dne 7. 2. 2022.