Výsledky přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů po 1. kole talentových a přijímacích zkoušek do oborů Výtvarná tvorba a šperk, Kamenosochařství a Multimediální tvorba pro školní rok 2021/2022

Registrační číslo uchazeče 
004Přijat(a)
003Přijat(a)
033Přijat(a)
030Přijat(a)
013Přijat(a)
018Přijat(a)
010Přijat(a)
029Přijat(a)
016Přijat(a)
034Přijat(a)
008Přijat(a)
012Přijat(a)
023Přijat(a)
022Přijat(a)
002Přijat(a)
028Přijat(a)
007Přijat(a)
006Přijat(a)
019Přijat(a)

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče: 94,5 a 69,5 bodů.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí přijatý/a uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijet í ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky

Výsledky byly zveřejněny dne 5. 2. 2021.