Výsledky přijímacích zkoušek obory

Seznam přijatých uchazečů po 4. kole talentových a přijímacích zkoušek do oborů Výtvarná tvorba a šperk – ŠVP: Design Umění Kov
Kamenosochařství – ŠVP: Socha Design Prostor
Kamenosochařství – ŠVP: 3D Model Design
Multimediální tvorba – ŠVP: Multimedia Grafika Design
pro školní rok 2018/2019

 

 

 

Registrační číslo uchazeče  
37 Přijat(a)
34 Přijat(a)
32 Přijat(a)
36 Přijat(a)
39 Přijat(a)

 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče: 86,5 a 66,3 bodů.

 

 

Zápisový lístek

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí přijatý/a uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijet í ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008Sb.

ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky

 

 

Výsledky byly zveřejněny dne 15. 5. 2018.